เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา น้อมถวายในบวรพระพุทธศาสนา ในนามสำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.) ได้ใช้เป็นสถานที่รองรับแก่ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและมารักษาอาการเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่องมานับถึงปัจจุบัน

คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนาร่วมฟังธรรมเทศนาจาก พระครูสุนทรสารวัฒน์ (หลวงปู่ศักดิ์ สุณทโร) ในงานอายุวัฒนมงคล มุฑิตาสักการะ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ณ พุทธธรรมสถาน เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่ คณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา ได้เรียนบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมอนุโมทนาสร้างมหากุศลในพระศาสนา ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อทำนุบำรุงและบูรณะซ่อมแซมพุทธธรรมสถาน ณ สำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา น้อมถวายมหาสังฆทาน แด่ ภิกษุ สามเณร โดย พระครูสุนทรสารวัฒน์ (หลวงปู่ศักดิ์ สุณทโร) เป็นประธานสงฆ์ และเพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับ ภิกษุ สามเณร พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.)

เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์หน่อแก้วพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ร่วมกันสละทรัพย์ปัจจัยสร้างพุทธสถาน เพื่อเป็นพุทธบูชา น้อมถวายในบวรพระพุทธศาสนา ในนามสำนักหน่อแก้วพระพุทธศาสนา โดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ.) ผู้สืบทอดสายธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต (ธ.) ได้ใช้เป็นสถานที่รองรับแก่ ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและมารักษาอาการเจ็บป่วย อย่างต่อเนื่องมานับถึงปัจจุบัน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร ) ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า

“บัดนี้ บรรลุถึงอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ผู้คนทั้งหลายทั่วโลกต่างนิยมยินดีที่จะเฉลิมฉลองรื่นเริงกัน ด้วยความเบิกบานใจว่า ได้มีชีวิตล่วงพ้นมาอีกหนึ่งปี และด้วยความหวังว่าปีใหม่นี้ จะต้องเป็นปีที่มีความสุขสวัสดียิ่งกว่าปีก่อน ดังที่กล่าวคำอำนวยพรว่า ‘สวัสดีปีใหม่’ กันอยู่ทั่วไป

ความสวัสดีที่ทุกคนต้องการ จะเกิดจากความหวังใจหรือจากการวิงวอนร้องขอจากผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมเป็นไปไม่ได้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทไว้ว่า ‘บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดี ผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่ว’ เพราะฉะนั้น เมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทบทวนเรื่องราวในชีวิตของตนๆ ที่ผ่านพ้นไปกับปีเก่าว่าเราได้กระทำความดีและความชั่วอย่างไรไว้บ้าง ถ้าตรวจพบว่าตนได้ทำความชั่วไว้ในปีที่แล้ว ก็จงเร่งอบรมสั่งสอนตนเองให้ได้ตั้งแต่บัดนี้ ว่าเราจะต้องหลีกลี้ให้ห่างไกลจากความคิดจะทำชั่ว อย่าให้เกิดการกระทำทางกาย และวาจาที่เป็นความชั่วขึ้นซ้ำรอยอีกในปีนี้ และถ้าตรวจพบว่าตนได้ทำความดีอย่างไรไว้ ก็จงตั้งใจมั่นในอันที่จะเพิ่มพูนความดีนั้นๆ ให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้น ขอให้มีสติ อย่าประมาทมัวเมา หลงตนไปว่าตนเป็นคนดีพอแล้ว อันจะเป็นเหตุให้ความชั่วเข้ามาเกาะกุมชีวิต แทนที่ความดีที่มีอยู่เดิมไปอย่างน่าเสียดาย

ข้อควรปฏิบัติ

ปฏิบัติธรรมสืบสานเจตนารมณ์พระเดชพระคุณคุณูปมาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ธ) และรักษาโรคด้วยพืชสมุนไพร โดย ท่าน อ.ลักษณ์ พุทธธรรม (ธ)

นอบน้อม เชิดชู ปกป้อง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ราชวงศ์ทุกๆ พระองค์

สถานที่นี้เป็นสถานที่สงบ ฝึกใจ ฝึกตน หากใจยังสกปรกจงกลับไปยังที่ของท่านเถอะ

สถานที่นี้เป็นที่เจริญ มรรคมีองค์ ๘ พรหมวิหาร ๔ เพื่อความหลุดพ้น

สถานที่นี้ ไม่รับเจิม ดูดวง ประกอบพิธีกรรมทางโลกทุกกรณี

ติดต่อเรา

๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เวลาพักผ่อนของท่านอาจารย์ ห้ามรบกวนโดยเด็ดขาด

๑๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. เวลาที่ศิษยานุศิษย์และญาติธรรม สามารถเข้าพบและสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ได้ตามเหมาะสม

ศาลาภิรมย์ธรรม ๘๕/๑ ม.๓ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐

norkaewplace@gmail.com

ห้ามบุคคลภายนอก เข้าเขตหน่อแก้วยามวิกาล ในทุกกรณี

ห้ามศิษยานุศิษย์นำสิ่งเสพติดทุกชนิด เข้ามาภายในหน่อแก้วสถาน

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนา โดยไม่มุ่งหวังผลทางพาณิชย์ อนุญาตให้นำไปเผยแผ่เพื่อสืบต่อพุทธศาสนาได้ตามกุศลเจตนา